Algemene voorwaarden Stichting Super Youth

Door deel te nemen aan een van de dagen die Stichting Super Youth organiseert gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

  1. De deelnemer geeft hierbij te kennen deel te nemen aan ‘de Super Youth dag’, hierna te noemen ‘de dag’ onder navolgende voorwaarden.
  2. De deelnemer zal de aanwijzingen van de organisatie in het kader van de dag strikt opvolgen.
  3. De deelnemer bedingt voor zijn/haar medewerking, toestemming en overdracht als genoemd in dit contract formulier geen vergoeding.
  4. De deelnemer zal tijdens eventuele opnamen geen handels, merk en/of bedrijfsnamen noemen dan wel op direct of indirecte wijze daarnaar verwijzen; evenmin zal hij/zij zonder toestemming van de organisatie medewerking verlenen aan reclame uitingen, waarin wordt verwezen naar de dag en eventuele zendgemachtigden.
  5. De deelnemer geeft met deelname aan ‘de dag’ toestemming voor het maken en gebruiken van foto/video materiaal voor gebruik door de organisatie.
  6. De organisatie zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, welke de deelnemer lijdt verband houdende met deelname aan de dag, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade geleden ten gevolge van verlies, vermissing of diefstal van of schade aan persoonlijke goederen of goederen waarover de deelnemer de beschikking heeft en schade geleden ten gevolge van ongevallen welke zich voordoen als gevolg van of tijdens de deelname van de deelnemer aan de dag, dan wel schade ontstaan tijdens heen en/of terugreis of tijdens de aanwezigheid van de deelnemer op de dag.
  7. Kosten (inclusief reis- en benzinekosten) die door de deelnemer worden gemaakt ter zake van zijn/haar deelname aan de dag zijn voor de rekening van de deelnemer en niet verhaalbaar op de organisatie.
  8. De organisatie behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot het verloop (van onderdelen) van de dag en de deelname van de deelnemer daaraan en is niet aansprakelijk voor fouten en/of nalatigheid bij de totstandkoming van de dag gemaakt.